Úvodná stránkaNapíšte nám
Postupy vypĺňania oznámenia
04.12.2018
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup vypĺňania formulára oznámenia o návrhu na vklad, ak je účastníkom konania nezistený vlastník. Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
17.05.2018
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup vypĺňania formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad podľa zámennej zmluvy. Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
15.05.2018
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup vypĺňania formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, ak sa podľa zmluvy predáva viacero nehnuteľností (pozemky a stavby) a súčasne sa zriaďuje vecné bremeno iba ku jednej zo stavieb. Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
02.05.2018
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky odporúča nasledovný postup pri vypĺňaní formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, ak predmetom prevodu budú dve jednotky (bytové/nebytové) v stavbe, nachádzajúcej sa na pozemku, ku ktorému je evidované vlastnícke právo na inom liste vlastníctva a podiel na tomto pozemku je tiež predmetom prevodu, pričom nadobúdateľom týchto jednotiek je tá istá osoba. Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
24.05.2017
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup pri vypĺňaní formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, ak má občan Slovenskej republiky v doklade totožnosti uvedenú adresu trvalého pobytu pozostávajúcu iba z obce. Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
23.05.2017
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup pri vypĺňaní formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, ak predmetom prevodu je novovytvorený pozemok (v geometrickom pláne označený novým parcelným číslom), ktorý vzniká z viacerých doterajších pozemkov a častí doterajších pozemkov, pričom vlastníci doterajších pozemkov a ich častí sú rôzni. Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
28.03.2017
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup pri vypĺňaní formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, ak predmetom prevodu je časť pozemku, ktorá sa geometrickým plánom pričleňuje k inému pozemku alebo časť pozemku, ktorá geometrickým plánom vytvára nový pozemok (nové parcelné číslo). Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
27.03.2017
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup pri vypĺňaní formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, ak účastníkom zmluvy o zriadení záložného práva je dlžník, pričom dlžník a záložca nie je tá istá osoba Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
24.03.2017
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup pri vypĺňaní formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, ak účastníkom konania je zahraničná banka, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú organizačnú zložku Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
01.02.2017
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup pri vypĺňaní formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, ak účastníkom konania je Slovenská republika zastúpená jej správcom Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
18.08.2015
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vykonal v oznámení o zamýšľanom návrhu na vklad nasledovné úpravy:
  • jednotné zobrazovanie poschodia bytu a nebytového priestoru vrátane legendy,
  • automatické dotiahnutie stavby a pozemkov na tom istom liste vlastníctva ak je predmetom prevodu nebytový priestor,
  • generovanie žiadosti o vykonanie zmenu adresy fyzickej osoby na liste vlastníctva.
16.07.2015
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup pri vypĺňaní formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, ak predmetom návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľnosti je zmluva o zriadení vecného bremena, ktorej účastníkmi je viac povinných a oprávnených z vecného bremena Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
23.02.2015
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup pri vypĺňaní účastníkov zmluvy o zriadení alebo zrušení práva vo formulári oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
02.08.2013
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určuje postup pri vypĺňaní formulára oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF.
17.12.2010
Oznam
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na základe podnetov zabezpečil úpravu "Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad" na katastrálnom portáli. Zobraziť podrobnosti vo formáte PDF