Úvodná stránkaZobrazenie katastrálnej mapyNapíšte nám

Najčastejšie otázky

Aké sú technické predpoklady pre používanie aplikácie katastrálneho portálu ?
Technické predpoklady pre používanie aplikácie pre súbor popisných informácií (SPI) sú:
 • Ľubovoľný internetový prehliadač (Microsoft Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, ...)
 • Rozlíšenie minimálne 1024x768 (stránky sú optimalizované pre toto rozlíšenie)
 • Povolené Cookies (pre správnu funkčnosť overovacieho kódu a pre prihlásenie do aplikácie)
 • Odporúčané, ale nepovinné povolenie JavaScript-u (kvôli použitiu technológie AJAX pre našepkávač)
 • Aplikácia na zobrazovanie PDF dokumentov

Technické predpoklady pre používanie aplikácie pre súbor grafických informácií (SGI) sú:
 • Internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší
 • Rozlíšenie minimálne 1024x768 (stránky sú optimalizované pre toto rozlíšenie)
 • Povolené Cookies
 • Povolený JavaScript
 • Povolené inštalovanie a spúšťanie ActiveX komponentov a administrátorské práva na počítači za účelom inštalácie ActiveX plugin-u (platí pre operačné systémy Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows NT)
 • Povolené zobrazovanie Pop-up okien (aplikácie ktoré môžu blokovať Pop-up okná sú napríklad Microsoft Internet Explorer, Anti-vírus, Google Toolbar, atď...)
 • Rozšírenia Microsoft Internet Explorera alebo toolbary ako Google Toolbar môžu negatívne vplývať na MapGuide Viewer
 • Úroveň bezpečnosti Microsoft Internet Explorera nesmie byť nastavená vyššie ako „Medium“/„Stredná“.
 • MapGuide Viewer ActiveX komponent môže byť zablokovaný („disabled“), odblokujte ho v nastavení Microsoft Internet Explorera
 • 64-bitová verzia Microsoft Internet Explorera nie je podporovaná
 • Pre Microsoft internet Explorer verzie 7 a 8 je potrebné pre úspešnú realizáciu tlače mapy vypnúť „Protected Mode“/ „Chránený režim“ (nastaviť na Off)
 • V prípade problémov s tlačou v Microsoft Internet Exploreri verzie 8 pridajte webovú stránku „https://mapa.katasterportal.sk/“ medzi „ Trusted sites“

Možnosti nastavenia Internet Explorera® 11 po vydaní aktualizácie č. KB3021952 zo dňa 10.02.2015 (http://support.microsoft.com/kb/3021952), dôležité pre korektné zobrazovanie mapy (SGI):
 • V menu Nástroje vybrať položku Možnosti siete Internet. Na karte Zabezpečenie vybrať zónu Dôveryhodné lokality (Trusted sites), pre túto zónu vypnúť položku Zapnúť chránený režim (Protected mode). Zároveň je potrebné do zoznamu Dôveryhodných lokalít (Trusted sites) pridať stránky katastrálneho portálu - http://www.katasterportal.sk, https://www.katasterportal.sk a https://mapa.katasterportal.sk (pozn. počas pridávania stránok do zoznamu je potrebné dočasne vypnúť nastavenie Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne) - Toto je odporúčané nastavenie!
 • V menu Nástroje vybrať položku Možnosti siete Internet. Na karte Zabezpečenie vybrať zónu Internet, pre túto zónu vypnúť položku Zapnúť chránený režim (Protected mode)

Na zobrazovanie mapovej časti Katastrálneho portálu v prehliadači Google Chrome pre operačné systémy Microsoft Windows je potrebné do uvedeného prehliadača nainštalovať IE Tab (emulátor). Ten je dostupný na adrese https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd. Pri inštalácii sa riaďte pokynmi tvorcu uvedeného doplnku pre Google Chrome. Po úspešnom nainštalovaní a spustení doplnku IE Tab je potrebné zadať stránku Katastrálneho portálu v doplnku, prostredníctvom ktorého bude zobrazovaná grafická časť portálu. (Pozn. podmienkou zobrazenia mapovej časti Katastrálneho portálu v doplnku IE Tab je nainštalovaný plug-in Autodesk MapGuide ActiveX pre IE. V prípade, že uvedený plug-in pre IE nie je nainštalovaný, pri prvom použití doplnku IE Tab bude ponúknutá jeho inštalácia)

Akým spôsobom budete posielať nevyčerpané prostriedky používateľom z pôvodného Katastrálneho portálu?
Nevyčerpané prostriedky budú postupne posielané na základe užívateľom vyplnenej žiadosti, ktorú zašle e-mailom na adresu katasterportal@skgeodesy.sk alebo poštou na adresu Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 212.

Ako zistím zostatok svojho účtu?
Zostatok účtu je potrebné odsúhlasiť s administrátormi katastrálneho portálu na adrese katasterportal@skgeodesy.sk

Ako dlho budem čakať na vrátenie prostriedkov?
Vzhľadom na to, že sa bude jednať o veľké množstvo žiadostí, ktoré bude treba fyzicky overiť a odsúhlasiť, aby nedošlo k omylu bude trvať spracovanie žiadostí niekoľko týždňov. O predpokladanom termíne vybavenia Vašej žiadosti Vás budeme informovať e-mailom po prijatí žiadosti. Z dôvodu časovej náročnosti vybavenia značného množstva žiadostí prosíme zákazníkov o zhovievavosť.

Na koho sa mám obrátiť, ak zistím nezrovnalosti v evidovaných údajoch?
V prípade, že zistíte nezrovnalosti v evidovaných údajoch katastra nehnuteľnosti zverejňovaných na portáli, obráťte sa na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.

Aký je rozdiel medzi registrovaným a neregistrovaným užívateľom? Kto má právo vyhľadávať cez celé územie Slovenskej republiky?
Registrovaní používatelia na základe úplnej registrácie a uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom majú právo prehľadávať údaje katastra cez celé územie SR. Úplná registrácia je určená pre oprávnené subjekty ako štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári, daňové úrady a pod., ktoré preukážu oprávnený záujem na základe ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky.
Neregistrovaní používatelia majú právo prehľadávať údaje katastra v rozsahu jedného katastrálneho územia.

Kto má právo vyhľadávať cez celé územie Slovenskej republiky?
Registrovaní používatelia, ktorými sú najmä štátne orgány a oprávnené právnické osoby oprávnené subjekty ako orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári a daňové úrady môžu na základe úplnej registrácie a uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom, využívať ďalšie výhody, ako je prehľadávanie cez celé územie Slovenska, spúšťanie časovo a výkonovo náročných zostáv.

Kde nájdem zoznam území, ktoré majú spracovanú vektorovú mapu a môžem si ich zobraziť v mape?
Informáciu o zozname katastrálnych území s vektorovou mapou nájdete na úvodnej stránke v menu Aktualizácia údajov.

Ako často sú aktualizované údaje?
Údaje sa aktualizujú v týždenných intervaloch. Dátum aktuálnosti je na katastrálnom portály zobrazený po určení okresu prípadne katastrálneho územia.

Čo znamená funkcia úhrnné hodnoty druhov pozemkov?
Zostava Úhrnné hodnoty druhov pozemkov obsahuje štatistické zostavy údajov pre parcely registra "C".:
kraj ( kód kraja ), okres ( kód okresu ), Obec ( kód obce ), K.ú. ( kód katastrálne územia ) a celkové výmery v m2 podľa jednotlivých druhov pozemkov vo vybranom území.

Ako mám postupovať keď je hľadaný vlastník evidovaný v katastri nehnuteľností ako nezistený?
Odpoveď na riešenie tohto problému ako aj rôzne varianty nezistených vlastníkov môžete nájsť v častí Pomocník ( odsek Nezistení vlastníci ) na webovej stránke katastrálneho portálu.

Bude sa znižovať časový interval pre vytvorenie novej zostavy?
V súčasnosti sa s danou možnosťou neuvažuje.

Kedy ide korektne zobraziť mapa, za akých technických predpokladov?
Grafická časť sa korektne zobrazuje v prostredí Internet Explorer. Pri prvom použití prebehne u používateľa inštalácia Autodesk Mapguide. Pri používaní bezplatného katastrálneho portálu je nutné mať povolené cookies a k využitiu všetkých funkcií sa odporúča povolenie JavaScriptov.

Ako mám postupovať, ak chcem v zobrazení mapy vidieť čísla parciel?
Treba zadať všetky potrebné kritéria ( kraj, okres, K.ú. ). Potom je potrebné nazoomovať sa k určitému bodu . Na tento úkon slúži symbol Zoom na zadaný bod na mape . Po jeho zadaní a odkliknutí na vybrané K.ú. sa Vám zobrazí informácia "Vyberte typ mapy ...". Po výbere typu mapy sa Vám zobrazí grafické pole vektorovej katastrálnej mapy. Po celom K.ú. sa môžete pohybovať za pomoci príkazu Posun mapy .

Je možné na katastrálnom portály vyhľadať aj geometrické plány (ďalej len GP)?
GP nepatria medzi verejné listiny. Informácie o nich môžete nájsť na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore. GP je technickým podkladom pre právne úkony.

Môžem použiť LV vytlačený z Katastrálneho portálu na právne účely?
Listy vlastníctva získané cez Katastrálny portál nie je možné použiť na právne účely. Majú len informatívny charakter, nakoľko aktuálnosť údajov je týždenná.

Akým spôsobom si môžem vytlačiť výpis z LV, keď v časti zostavy mi katastrálny portál označuje zostavu ako vytvorená alebo odobratá a neumožňuje mi otvoriť zostavu a vytlačiť ju.
Je potrebné skontrolovať, či máte nainštalovaný prehliadač dokumentov vo formáte PDF.

Aké údaje eviduje časť C – ťarchy?
V časti C ťarchy sa evidujú vecné bremená, záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny, časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

Pri vyhľadávaní majetku podľa mena mojej manželky mi katastrálny portál vypíše oznam:
„Chyba, žiadny vlastník nebol podľa zadaných údajov nájdený !“
Čo mám robiť, keď viem že danú nehnuteľnosť vlastní, pretože je súčasťou BSM?

Pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) má zápis vlastníka tvar: „Sloboda Jozef a Mária, r. Sýkorová , ...“. Z toho vyplýva, že pri zadávaní výberovej podmienky týkajúcej sa vlastníctva žien je potrebné uvádzať mužskú podobu priezviska.

Čo znamená, že parcela nie je evidovaná na LV, kde zistím bližšie informácie o parcele?
Právny vzťah k pozemku (parcele) je evidovaný v pozemkovej knihe príp. inej listine preukazujúcej právo k nehnuteľností a údaje o týchto právach je možné zistiť na miestne príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore.

Na LV je uvedený chybný údaj. Ako dosiahnem nápravu? Ako mám postupovať a aké doklady mám predložiť ak som zmenil meno alebo adresu, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva?
V prípade zistenia nesúladu údajov Okresný úrad, katastrálny odbor opraví údaje katastra na základe písomnej žiadosti a predložených dokladov na ich preukázanie.
Každý môže kedykoľvek podať návrh na odstránenie chybných a doplnenie neúplných údajov katastra.
Návrh podáva účastník konania písomne a obsahuje najmä:
 1. Meno (obchodný názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa
 2. Označenie Okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorému je návrh adresovaný
 3. Pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov
 4. Označenie príloh
Dokladom na zmenu mena alebo adresy sú overené listiny ako je najmä sobášny list, rodný list, občiansky preukaz.

Pri vytváraní čiastočného výpisu z LV mi v zostave naďalej figurujú ťarchy, tituly nadobudnutia, poznámky a ďalšie údaje v časti C z celého LV. Čo mám robiť keď chcem vidieť iba údaje týkajúce sa z čiastočného výpisu?
Ak údaje súboru popisných informácií katastra nehnuteľností zobrazené na katastrálnom portáli nie sú odsúhlasené s údajmi evidovanými na origináli listu vlastníctva majú len informatívny charakter.
Do roku 2003 na Okresných úradoch, katastrálnych odboroch niektoré zápisy neboli priradené ku konkrétnej nehnuteľnosti alebo ku konkrétnemu vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ale k celému listu vlastníctva. V takýchto prípadoch sa všetky nepriradené ťarchy, tituly nadobudnutia a poznámky zobrazujú aj na čiastočnom výpise z listu vlastníctva. Konkrétne ku ktorej nehnuteľností, vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe sa vzťahuje ťarcha, titul nadobudnutia a poznámka sa dá zistiť z výpisu z listu vlastníctva na Okresnom úrade, katastrálnom odbore, ktorý bude odsúhlasený s originálom listu vlastníctva. Tento môže byť použitý ako verejná listina na právne úkony.
V prípade zistenia nesúladu údajov informujte písomne konkrétny Okresný úrad, katastrálny odbor. Táto na základe Vašej žiadosti opraví údaje katastra vedené v digitálnej forme a odsúhlasí s originálom listu vlastníctva, ktorý je vedený v analógovej forme.

Čo je to vecné bremeno?
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo konať alebo sa niečoho zdržať. Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona a zanikajú písomnou zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.

Čo je to plomba?
Plomba sa vyznačuje na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe a signalizuje, že právo zapísané v katastri je dotknuté ďalšou právnou zmenou. Plomba má preventívny účinok. Okresný úrad, katastrálny odbor vyznačí plombu najneskôr v nasledujúci pracovný deň od doručenia podania ako je zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokuratúra.

Čo je to pozemková kniha?
Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v digitálnej forme v informačnom systéme katastra nehnuteľností. Pozemková kniha sa nachádza len na Okresnom úrade, katastrálnom odbore.

Čo je to BPEJ?
Bonitovaná pôdnoekologická jednotka (BPEJ) je bonitno-pôdna ekologická jednotka na určenie kvality pôdy. BPEJ sa v katastri evidujú až po vykonaní obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav. Evidujú sa v súbore geodetických informácií v samostatnom grafickom súbore obvodom hraníc BPEJ s vyznačením kódu.

Čo znamená parcela registra C a parcela registra E?
Údaje o pozemkoch sa členia na:
 1. údaje o parcelách registra „C“ sú evidované na katastrálnej mape. Ich hranice sú zreteľné v teréne.
 2. Údaje o parcelách registra „E“ sú evidované na mape určeného operátu, sú v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov alebo rozdelené do viacerých parciel, sú ku nim založené právne vzťahy a ich hranice v teréne nie sú zreteľné.Prečo ak zadám správne údaje priezvisko a dátum narodenia, nie je nájdený žiaden LV?
Z dôvodu neúplnosti údajov sa odporúča použiť len jedno vyhľadávacie kritérium. Teda zadať len dátum narodenia alebo len priezvisko a meno vlastníka. (Ten istý problém sa môže vyskytnúť aj pri právnickej osobe a preto odporúčame prehľadávať len cez IČO alebo len cez názov právnickej osoby).

Ako je možné, že sa mi vo výpise z listu vlastníctva (vo vytvorenej zostave) v časti A-majetková podstata neobjaví žiadny údaj, resp. v inej časti listu vlastníctva sa mi nezobrazia všetky údaje?
V tých katastrálnych územiach, kde ešte nebolo ukončené konanie o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, sa dnes môžeme stretnúť s listami vlastníctva:
 1. ktoré nemajú uvedenú majetkovú podstatu (nehnuteľnosť) podľa identifikátorov: parcelné číslo, druh pozemku a jeho výmera, súpisné číslo stavby, ale sú opísané len vo forme textu nasledovným spôsobom:
  • pozemky v užívaní organizácie (keď na základe došlej listiny – väčšinou dedičského rozhodnutia - boli takýmto spôsobom zapísané pozemky v extraviláne – výpis z takéhoto listu vlastníctva pre právne úkony musí obsahovať prílohu s uvedením pozemkov podľa listiny a ich identifikáciu)
  • nehnuteľnosť zapísaná v listine (keď na základe došlej listiny, v ktorej nebola riadne opísaná a identifikovaná nehnuteľnosť, bol založený list vlastníctva)
  • parcela neidentická (po novom mapovaní bolo zistené, že hranice novo meraného pozemku nie sú totožné s hranicami pozemku, ku ktorému je evidované vlastnícke právo – k usporiadaniu takéhoto stavu je potrebné predložiť geometrický plán)
 2. kde nie sú uvedené spoluvlastnícke podiely, tituly nadobudnutia, dátumy narodenia vlastníkov, obmedzenia, stavby a pod. V tomto prípade ide o neaktualizovanú elektronickú formu listu vlastníctva, kde originál listu vlastníctva v písomnej forme obsahuje všetky potrebné údaje a pokiaľ žiadateľ požiada o výpis z takéhoto listu vlastníctva pre právne úkony, je potrebné ho pred jeho vydaním aktualizovať.
Z dôvodu neúplnosti údajov sa odporúča použiť len jedno vyhľadávacie kritérium. Teda zadať len dátum narodenia alebo len priezvisko a meno vlastníka. (Ten istý problém sa môže vyskytnúť aj pri právnickej osobe a preto odporúčame prehľadávať len cez IČO alebo len cez názov právnickej osoby).

Na mojom pozemku okrem bielej hranice (na čiernom pozadí) je aj červená čiara s vlnovkou naprieč nej. Čo to znamená? Aké sú moje užívateľské práva k tej časti pozemku, ktorá je medzi červenou čiarou a hranicou môjho pozemku?
Červená čiara so slučkou:znázorňuje sa napr.lom v teréne, suchý potok, krajnica vozovky,... V prípade, že budova nemá svoje č.parcely - je prislučkovaná k parcele na ktorej sa nachádza, čiže budova je súčasťou parcely /budova aj parcela sú zlúčené do jedného č.parcely/. Práva vlastníka sa nemenia.

Chcela by som sa informovať, či sa dá vytvoriť napr. takáto zostava: na liste vlastníctva je okolo 50 parciel. Ja by som si však chcela vytlačiť zostavu, kde by bolo z týchto 50 parciel vybraných napr. 22 parciel.
Na stránke www.katasterportal.sk:
 • V časti „Údaje o nehnuteľnostiach“ je možné vykonať selekciu nehnuteľností zo súpisu parciel alebo zo súpisu stavieb zadaním výberovej podmienky (napr. rozsah parcelných čísel od – do).
 • V časti „Vyhľadávanie“ sa zadaním nehnuteľností (parcela, stavba, Byt/nebytový priestor) zobrazí výpis z LV na zadanú nehnuteľnosť alebo výpis z katastra nehnuteľností, ak právne vzťahy k parcele registra „C“ nie sú evidované na LV.
 • Čiastočný výpis z LV sa generuje na nehnuteľnosť (parcela, stavba, Byt/nebytový priestor) a na vlastníka alebo inú oprávnenú osobu. Na čiastočnom výpise z LV na nehnuteľnosť sa zobrazia všetky právne vzťahy k zadanej nehnuteľností a všetky ťarchy evidované na LV. Na čiastočnom výpise z LV na vlastníka alebo inú oprávnenú osobu sa zobrazia všetky nehnuteľností a všetky ťarchy evidované na LV.
Túto funkcionalitu majú však umožnenú len registrovaní používatelia.
Čo je to ROEP?
Je to register obnovenej evidencie pozemkov. Schválený register je verejnou listinou a je jedným z podkladov na zápis právnych vzťahov a ďalších údajov k pôvodným nehnuteľnostiam a k ostatným nehnuteľnostiam do katastra.
Predmetom konania sú:
 1. Pozemky, ktoré nie sú vpísané na liste vlastníctva (LV) v katastri nehnuteľností.
 2. Predmetom sú aj pozemky, ktoré sú vpísané na LV, ak:
  1. nadobudnutie pozemkov vydržaním
  2. je vlastnícke právo na LV evidované len v časti – nie k celému pozemku (1/1)
  3. ide o pozemky bez geometrického alebo polohového určenia alebo bez výmery, alebo došlo k zmene určeného operátu, alebo neboli prečíslované parcely na LV po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním
  4. pozemky nie sú uvedené v majetkovej podstate LV, tzv. hluché príp. polohluché LV
 3. Predmetom konania nie sú pozemky, ktoré sa nachádzajú vo vojenských obvodoch.

Ako často sa aktualizuje Zoznam nezistených vlastníkov?
Zoznam nezistených vlastníkov sa generuje z údajov katastra nehnuteľností zverejňovaných prostredníctvom katastrálneho portálu.
Aktualizácia údajov katastra nehnuteľností zverejňovaných prostredníctvom katastrálneho portálu sa vykonáva 1x týždenne

Chcela by som vedieť aká je presná šírka a dĺžka nehnuteľnosti v katastrálnom území Biely Kostol, zapísaná v LV č. 626 – parcelu č. 160/2 ornú pôdu vo výmere 3719 m2.
Informácie predmetného charakteru je možné zistiť len na geometrickom pláne alebo meračskom náčrte nachádzajúcom sa na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore ak je vyhotovený. Ak v prípade, že vyhotovený nie je potrebné vyhotoviť vytyčovaci náčrt prípadne geometrický plán .
Funkcia aplikácie katastrálneho portálu „Zmerať vzdialenosť“ slúži len na orientačné meranie vzdialenosti na mape a nie je záväzná.

Chcel by som sa spýtať akým spôsobom by som mohol zistiť cenu m2 ornej pôdy v obci Pružina katastrálne územie Pružina okres Považská Bystrica?
V katastri nehnuteľností sa evidujú údaje o cenách poľnohospodárskych a lesných pozemkov Cena pozemku sa eviduje k parcele v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností, ak v listinách predložených na zápis do katastra nehnuteľností je cena nehnuteľností uvedená jednotlivo ku každému pozemku, ktoré sú predmetom prevodu. V listinách je cena spravidla uvedená súhrnne ku všetkým pozemkom ktoré sú predmetom prevodu. Cenu pre jednotlivé pozemky nie je možné percentuálne rozpočítať podľa výmery pozemku. Takýto prepočítaný údaj nezaručuje záväznosť a hodnovernosť ceny jednotlivého pozemku, môže cenu značne skresliť.
Pri prevode podielu je cena uvedená v listine iba k spoluvlastníckemu podielu a tiež nezohľadňuje cenu celého pozemku.
Ak je v katastrálnom území vyhotovený a zapísaný register obnovenej evidencie pôdy (ROEP) do katastra nehnuteľností je možné údaj o cene nehnuteľností získať ako výpočet ceny z výpisu podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) V prípade, že v katastrálnom území nie je vyhotovený a zapísaný ROEP do katastra nehnuteľností údaje o BPEJ poskytne príslušný pozemkový odbor.

Poľnohospodársky podnik žiada od nás identifikáciu parciel kvôli uzavretiu zmluvy o nájme pôdy. Dá sa identifikácia získať cez internet alebo je nutná osobná návšteva katastra?
Identifikácia parciel (v písomnej alebo grafickej forme) sa vyhotovuje na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore.

Je možné a akým spôsobom vytlačenie mapového okna? Zatiaľ sa mi to nepodarilo.
Mapové okno si môže používateľ vytlačiť priamo v grafickej časti cez tlačidlo so zobrazenou tlačiarňou. Systém ponúkne možnosť úpravu mapy podľa formátu papiera. Následne po potvrdení alebo zrušení ponuky vytlačí ponúkanú mapu.

Geodeti by nemuseli navštevovať Okresné úrady, katastrálne odbory kvôli kódom druhov pozemkov, ktoré sa zobrazia len pri vytvorení zostavy. Alebo pri zobrazovaní informácii o druhu pozemku by sa nemohol zobrazovať aj tento päťmiestny kód za slovným popisom o druhu pozemku?
Kód druhu pozemku:
02Orná pôda
03Chmeľnica
04Vinica
05Záhrada
06Ovocný sad
07Trvalý trávny porast
10Lesný pozemok
11Vodná plocha
13Zastavaná plocha a nádvorie
14Ostatná plocha

Kódy účastníka právneho vzťahu, kódy právneho vzťahu, kódy spôsobu využívania pozemku, kódy druhu chránenej nehnuteľnosti , kódy druhu stavby (budovy), kódy druhu priestoru, kódy druhu nebytového priestoru, kódy spoločnej nehnuteľnosti, kódy umiestnenia pozemku, kódy umiestnenia stavby sú prílohou vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v úplnom znení.

Klientska zóna
Výber jazyka / Select a language